Stanje benefita zaposlenih u Srbiji 2020 – godišnje istraživanje -  Benefiti blog

Stanje benefita zaposlenih u Srbiji 2020 – godišnje istraživanje

U želji da iz prve ruke saznamo koji su to najveći izazovi pružanja benefita zaposlenima u kompanijama u Srbiji, u septembru 2020. godine sproveli smo istraživanje „Stanje benefita zaposlenih u kompanijama u Srbiji“, čije ključne rezultate delimo sa vama u ovom tekstu.

Kroz upitnik i intervjue licem u lice, ispitali smo 109 predstavnika kompanija koje posluju u Srbiji sa jedne, i 204 zaposlena sa druge strane, što nam je pomoglo da ključne izazove sagledamo iz oba ugla. U kompanijama smo najčešće razgovarali sa HR i Comp&Ben menadžerima, koji su direktno uključeni u proces kreiranja i sprovođenja benefit programa za zaposlene.

Potrudili smo se da uzorak bude reprezentativan i po industrijama i veličinama kompanija, tako da iz segmenta malih i mikro kompanija (do 50 zaposlenih) imamo 21 kompaniju, iz segmenta srednjih (51 do 250 zaposlenih) 44 kompanije, a razgovarali smo i sa 21 predstavnikom kompanija od 250 do 1.000 zaposlenih, kao i sa 23 predstavnika kompanija koje zapošljavaju više od 1.000 zaposlenih.

Od industrija, najzastupljenija je IT (36 kompanija), a slede je: proizvodnja (11 kompanija), retail/FMCG (10), finansije i bankarstvo (10), telekomunikacije (9), farmacija i zdravstvo (9), konsalting i profesionalne usluge (8) itd.

Što se uzorka zaposlenih tiče, i tu smo obratili pažnju na reprezentativnost po kriterijumima visine zarade, senioriteta, kao i starosti ispitanika.

Bitno je naglasiti da je istraživanje sprovedeno u septembru 2020, tako da je uzelo u obzir promene u oblasti pružanja benefita zaposlenima koje je prouzrokovala pandemija korona virusa.

Ključni uvidi

Iako kompanije investiraju značajna sredstva u benefite zaposlenih (7.69% bruto zarade), benefiti nisu prilagođeni individualnim potrebama zaposlenih - 75.1% zaposlenih je reklo da ne učestvuju u izboru benefita, a njih 30.5% da nemaju jasnu sliku o tome koji benefiti su uopšte u ponudi kompanije za koju rade. Neiskorišćenost benefita predstavlja dodatni trošak za kompaniju - samo 41.8% zaposlenih kaže da u potpunosti koristi dostupne benefite (drugim rečima, skoro 60% zaposlenih ne uspeva da ih do kraja iskoristi). Na sve to 81.1% ispitanih HR-ova kaže da nemaju sistemski pristup merenju efekata benefita, odnosno njihov stvarni uticaj na angažman, zadovoljstvo, motivaciju i retenciju zaposlenih.

Ove informacije smo negde na intuitivnom nivou već znali i očekivali, ali veliku vrednost istraživanja predstavlja to što je sve validirano i kvantifikovano kroz jedno metodološko istraživanje.


slika1
Značaj benefita

Jasno je da benefiti nisu najbitniji faktor kada pričamo o motivaciji i retenciji zaposlenih. Prema godišnjem globalnom istraživanju Manpower Group-a, u zavisnosti od starosne kategorije, specijalizacije, senioriteta i industrije, benefiti zauzimaju između 4. i 6. mesta na listi prioriteta kada pričamo o faktorima koji utiču na motivaciju i retenciju zaposlenih.

Prema našem istraživanju, 41.18% zaposlenih i 40% HR i Comp&Ben menadžera smatra da su benefiti veoma bitan, često i presudan faktor za kandidate prilikom izbora novog poslodavca, dok 57.75% zaposlenih i 60% HR menadžera smatra da su bitni, ali ne i presudan faktor.


slika2
Prilagođenost benefita potrebama zaposlenih

Ključni izazov sa benefitima u ovom trenutku je mogućnost kompanija da ih prilagode svakom pojedinačnom zaposlenom.

Pre svega, bitno je istaći da 30.48% zaposlenih kaže da ne razumeju do kraja koji su sve benefiti koje im njihova kompanija nudi, što nagoveštava da postoji nedovoljno jasna interna komunikacija unutar organizacija po pitanju benefita. Takođe, 75.09% zaposlenih kaže da nemaju priliku da učestvuju u izboru benefita koje im kompanija nudi.

I na kraju, kada pričamo o tome koliko su benefiti koje im kompanija nudi prilagođeni njihovim potrebama, na skali od 1 do 5, gde je 1 - „one size fits all“, tj. predstavlja u potpunosti nepersonalizovane benefite, čak 28.8% zaposlenih dalo najnižu ocenu svom poslodavcu u ovom segmentu, sa čim je saglasno saglasno i 17% HR menadžera.

Generalno gledano, prosečna ocena nivou na kom su benefiti prilagođeni zaposlenima koju su dali zaposleni je 2.56, dok su HR menadžeri ocenili samo za nijansu više (2.77 na skali od 1 do 5).


slika3
Iskorišćenost benefita

Jedan od rezultata istraživanja je i taj da „samo“ 41.76% zaposlenih u potpunosti uspeva da iskoristi benefite koje im je obezbedila kompanija u kojoj rade. Drugim rečima, skoro 60% zaposlenih ne uspeva do kraja da iskoristi ono što im je kompanija obezbedila, često i platila. 31.32% njih kažu da ne koriste sve benefite koji su im dostupni iz razloga što nisu prilagođeni njihovim potrebama, a 25.52% kaže da im sama priroda posla ne dozvoljava da do kraja iskoriste dostupne benefite. 4.4% kaže da uopšte ne koristi benefite.


slika4
Sistemski pristup merenju efekata benefita

Skromnih 18.87% HR i Comp&Ben menadžera kaže da u njihovim kompanijama postoji sistemski pristup merenja uticaja benefita na zadovoljstvo zaposlenih, a u najvećoj meri, to je deo godišnjeg Employee Satisfaction Survey-a, u kojem su pitanja benefita samo jedna manja oblast koja se procenjuje.

Remote benefiti

„Remote benefiti“ su svi oni benefiti za koje onaj ko ih koristi (zaposleni) može da se nalazi bilo gde. Neki od primera su: online coaching, online edukacija (treninzi, radionice), assessments, online psiholozi i psihoterapeuti, telemedicina (konsultacije sa lekarima), online fitness (rad sa trenerom, pilates, joga...), streaming servisi, online platforme za učenje, apilkacije iz oblasti mindfulness-a, online edukacija za decu zaposlenih, virtuelni asistenti, finansijsko savetovanje, dostava hrane i drugih potrebština itd.

51% kompanija se izjasnilo da su u prvim talasima pandemije (proleće i leto) u svoju ponudu uvrstili i ovu vrstu benefita.

Udeo benefita u zaradi

U proseku, za troškove benefita, kompanije izdvajaju značajnih 7.69% svog budžeta za zarade.

Najveći broj kompanija izdvaja između 5 i 10% - njih 39%; manje od 5% izdvaja 38% kompanija, dok između 10 i 15% u benefite svojih zaposlenih ulaže 14.63% kompanija. Između 15 i 20% u benefite zaposlenih ulaže 7.32% kompanija.

Poređenja radi, u SAD kompanije za istu namenu, izdvajaju oko 32% bruto zarade svojih zaposlenih (2018 EMPLOYEE BENEFITS, The Evolution of Benefits).

Projekcija budžeta benefita za 2021

Zanimljiv je bio pogled HR i Comp&Ben menadžera po pitanju budžeta za benefite lansiranog za 2021. godinu.

U najvećoj meri (60%) predstavnici kompanija su smatrali da će budžet za benefite u 2021. biti u sličnim okvirima kao i onaj za prethodnu godinu.

Čak 17% je predvidelo 17% ovog budžeta, dok je njih 5% očekivalo značajnije povećanje budžeta (preko 10%).

U pesimističnijoj grupi, koja je predvidela smanjenje budžeta za benefite, 12% kompanija je očekivalo umerena smanjenja (do 10%), dok je 6% kompanija očekivalo značajnija smanjenja (više od 10%).


slika5
Umesto zaključka

Rezultati istraživanja iz 2020. godine, potvrdili su pretpostavke na kojima je nastala platforma Benefiti.rs, kao i rezultate našeg preliminarnog istraživanja iz maja i juna 2019. godine.

Ovim istraživanjem iz 2020. godine želeli smo da na metodološki način validiramo prethodna saznanja do kojim smo došli u procesu razvoja naše platforme. Pokazalo se još jednom da su benefiti zaposlenih u Srbiji, i te kako bitni i zaposlenima i kompanijama (57,75% zaposlenih i 60% HR menadžera ih vidi kao bitan faktor za odabir poslodavca), kao i da se na njih se troši značajan deo sredstava kompanija (7.69% bruto zarade).

Međutim, kao glavni izazov nameće se zaključak da se zaposleni ne pitaju šta od benefita žele da koriste (75.1%), a u čak 30.5% slučajeva ni ne znaju koje im benefite njihova kompanija nudi. Dodatno otežava situaciju podatak da iako kompanije troše značajna sredstva na benefite, čak 60% zaposlenih ne uspeva u potpunosti da iskoristi dostupne benefite. Taj nedostatak personalizacije, i „one-size-fits-all“ pristup nam je bio motivacija da pokrenemo platformu Benefiti.rs koja omogućava da svaki zaposleni samostalno izabere benefite u skladu sa svojim potrebama, a da to i dalje bude u budžetu koji definiše poslodavac.

Kompanije pružajući benefite žele da pokažu dodatnu brigu o svojim zaposlenima, kao i želju da ih dodatno motivišu, i na taj način smanje fluktuaciju zaposlenih. U praksi se pokazalo da benefiti mogu, i utiču na Platforma Benefiti.rszaposlenih, motivaciju i lojalnost prema kompaniji. Međutim, činjenica je da većina kompanija nema sistemski pristup merenju uticaja benefita (81.1% ispitanih HR-ova ovo potvrđuje), odnosno ne zna u kojoj meri i koji konkretno benefiti utiču na motivaciju, pa tako kompanija ni nema pravi uvid u značaj benefita za njihove zaposlene.

Platforma Benefiti.rs uhvatila se u koštac sa svim ovim izazovima, sa ciljem da omogući kompanijama da sistemski izmere uticaj benefita na zadovoljstvo i motivaciju svojih zaposlenih, a zaposlenima da zaista dobiju ono što žele: benefite koje sami biraju i koje mogu menjati na mesečnom nivou.

Zakažite vašu demo sesiju kroz calendly ili nam pišite na info@benefiti.rs i saznajte više o platformi za personalizovane benefite zaposlenih.

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.