Obaveštenje o privatnosti — Benefiti

Obaveštenje o privatnosti

 1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

 2. Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 25.02.2021. godine.


 3. Svrha obaveštavanja

 4. Ovim Obaveštenjem želimo da Vam na lako razumljiv i transparentan način pružimo informacije o tome na koji način SBT obrađuje podatke o ličnosti lica na koja se podaci odnose, koje kategorije podataka o ličnosti obrađuje SBT i koja prava imaju lica na koja se podaci odnose. Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u ime kompanija sa kojima sarađujemo (Klijenti) kako bismo:

  1. mogli da svojim Klijentima omogućimo sve prednosti korišćenja naše softverske platforme Benefiti.rs (Platforma), preko koje oni u svojstvu poslodavca i rukovaoca u obradi podataka o ličnosti svojim zaposlenima (Krajnji korisnici) obezbeđuju personalizovane, fleksibilne i merljive benefite i podsticaje u okviru svog predefinisanog budžeta (Benefiti);
  2. omogućili Klijentima isporučivanje odabranih Benefita Krajnjim korisnicima.

  Sve podatke o ličnosti navedene u ovom Obaveštenju obrađujemo i štitimo u potpunosti u skladu sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), a isključivo na osnovu pismenih uputstava Klijenta kao rukovaoca.

  1. Podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.
  2. Obrada predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

 5. Izmene i dopune

 6. Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (25. februar 2021. godine).

  SBT ima puno pravo da u bilo kom momentu izmeni ovo Obaveštenje. U slučaju da se Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti. Molimo Vas da imate na umu činjenicu da izmene i dopune ovog Obaveštenja ne utiču ni na koji način na Obaveštenje o privatnosti koje je sačinio Klijent ili bilo koja treća strana povodom Platforme, odnosno Benefita.


 7. O nama

 8. U ovom Obaveštenju, ,,SBT’’, ,,mi’’ i ,,naši’’ upućuje na Smart Benefit Technologies d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Takovska br. 12, Beograd-Palilula, Republika Srbija.

  SBT postupa isključivo u svojstu obrađivača u obradi Vaših podataka o ličnosti:

  • Kada u ime Klijenata kao rukovaoca obrađujemo podatke Krajnjih korisnika koje Klijenti i Krajni korisnici ostavljaju na Platformi;
  • Kada u ime Klijenata kao rukovalaca obrađujemo podatke o ličnosti Krajnjih korisnika koje nam dostave Klijenti kako bismo omogućili Klijentima isporučivanje odabranih Benefita Krajnjim korisnicima. Ovo u ime Klijenata koji su nas u ovu svrhu angažovali činimo u vidu kupovine Benefita od svojih poslovnih partnera (Partneri) i prenosa prava na njima Klijentima, budući da Klijenti nemaju mogućnost da samostalno isporuče odabrane Benefite Krajnjim korisnicima. Na ovaj način, SBT omogućava svojim Klijentima da u njihovo ime, a na osnovu zaključenog ugovora o poslovnoj saradnji povodom omogućavanja isporučivanja odabranih Benefita Krajnjim korisnicima da na najbrži i najefikasniji mogući način to i ostvare.

  Klijenti su rukovaoci u obradi Vaših podataka o ličnosti s obzirom na to da oni utvrđuju svrhu i način na koji se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju, upotrebljavaju i na drugi način obrađuju, a mi u njihovo ime pružamo usluge korišćenja Platforme, odnosno usluge omogućavanja isporučivanja odabranih Benefita Krajnjim korisnicima.

  Druga obaveštenja o privatnosti na Platformi

  Klijent kao rukovalac u obradi Vaših podataka o ličnosti sačinio je zasebno obaveštenje o privatnosti u skladu sa svojom zakonskom obavezom na osnovu ZZPL-a, koje Vam je dostupno prilikom logovanja na našu Platformu. SBT ne može ni na koji način biti odgovoran licu na koje se podaci odnose u slučaju da je rukovalac u svom obaveštenju o privatnosti propustio da informiše lica na koja se podaci odnose o bilo kojim okolnostima koje je bio dužan da transparentno predoči u svom obaveštenju o privatnosti.

  Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije u vezi sa ovim Obaveštenjem i zaštitom podataka o ličnosti kod SBT-a možete dobiti putem sledeće imejl adrese: gdpr@benefiti.rs.


 9. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

 10. Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa Klijentima povodom korišćenja Platforme

  1. Omogućavanje korišćenja Platforme i obuka za korišćenje Platforme

  2. Kada Klijenti koriste našu Platformu radi omogućavanja svojim zaposlenima kao Krajnjim korisnicima odabir Benefita, uvid u status odabranih Benefita, odnosno upravljanje njima, obezbeđujući im pritom različita prava na njoj u zavisnosti od svog svojstva u kompaniji Klijenta (admin, HR, zaposleni), obrađujemo u ime Klijenata podatke o ličnosti Krajnjih korisnika.

   Pored toga, SBT u ime Klijenata obrađuje podatke o ličnosti Krajnjih korisnik i u svrhe obučavanja za korišćenje Platforme Krajnjih korisnika koji će Platformu koristiti u zavisnosti od obima dodeljenih im prava od strane Klijenata.

   Podaci o ličnosti koje tada prikupljamo uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće kategorije podataka o ličnosti:

   • Podaci o ličnoj identifikaciji, kao što su: ime i prezime, datum rođenja, pol;
   • Kontakt podaci, kao što su: poslovna imejl adresa, privatna imejl adresa, broj poslovnog i privatnog fiksnog ili mobilnog telefona;
   • Podaci o radnom mestu: tačan naziv i pozicija koju Krajnji korisnik ima u kompaniji Klijenta, datum početka rada kod Klijenta, hijerarhijski nivo kod Klijenta (npr. Junior, Medior, Senior, itd.), opseg prava koja Krajnji korisnik ima na Platformi u odnosu na svoju poziciju u kompaniji Klijenta (npr. Admin, HR, zaposleni), naziv tima u kome se Krajnji korisnik nalazi;
   • Podaci o ličnom statusu, kao što je bračni status;
   • Podaci o aktivnom nalogu Krajnjeg korisnika na različitim elektronskim digitalnim servisima, na primer onda kada Krajnji korisnik odabere Benefite koje omogućavaju pružaoci usluga digitalnog servisa;
   • Podatak o jedinstvenom korisničkom kodu, koji SBT generiše za Krajnjeg korisnika u slučaju da izabrani Benefit predstavlja vaučer/kupon/kod;
   • Podaci o potrošačkim navikama i interesovanjima Krajnjih korisnika, kao što je izbor konkretnih Benefita prilikom korišćenja Platforme;
   • Podaci o kulturnom identitetu Krajnjih korisnika;
   • Podaci o društvenom identitetu Krajnjih korisnika;
   • Podaci o fiziološkom identitetu Krajnih korisnika;
   • Podaci o mentalnom identitetu Krajnjih korisnika;
   • Ostali podaci o korišćenju Platforme, kao su podaci dobijeni na osnovu uvida u aktivnosti na korisničkom nalogu Krajnjeg korisnika (broj tokena koji je Krajnjem korisniku raspoloživ, trenutni status raspoloživog broja tokena i promena broja tokena u odnosu na raspoloživost), kao i podaci o ostvarenim Benefitima.

   SBT u ovom slučaju obrađuje navedene podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača podataka o ličnosti kako bismo omogućili Klijentima korišćenje Platforme u punom obimu, a na osnovu zaključenog ugovora sa Klijentima o poslovnoj saradnji u vidu korišćenja Platforme.

  3. Tehnička podrška

  4. SBT kao obrađivač u ime Klijenta takođe obrađuje informacije o korisničkim sesijama (kao što su greške pri učitavanju i vreme odziva), kao i podatke u vezi sa komunikacijom sa korisničkom podrškom putem telefona, imejla i pisanim putem tj. u vezi a upitima koje Krajnji korisnici podnose (kanal komunikacije, vrsta upita, datum, vreme, sadržaj). Navedene podatke obrađujemo kako bismo Klijentima pružili korisničku podršku sa ciljem nesmetanog korišćenja Platforme, a na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji povodom korišćenja Platforme, koji obuhvata i pružanje tehničke podrške od strane SBT-a.

   Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa Klijentima povodom omogućavanja isporučivanja odabranih Benefita Krajnjim korisnicima

  5. Omogućavanje isporučivanja odabranih Benefita Krajnjim korisnicima

  6. Kako bismo Klijentima mogli da omogućimo isporučivanje odabranih Benefita Krajnjim korisnicima u ime Klijenata u ovu svrhu za koju smo angažovani obrađujemo podatke o ličnosti Krajnjih korisnika koje nam dostave Klijenti koji se odnose, ali ne ograničavaju na sledeće kategorije podataka o ličnosti:

   • podaci o ličnoj identifikaciji, kao što su: ime i prezime, datum rođenja, pol;
   • kontakt podaci, kao što su: poslovna imejl adresa, privatna imejl adresa, broj poslovnog i privatnog fiksnog ili mobilnog telefona;
   • Podaci o radnom mestu:, tačan naziv i pozicija koju Krajnji korisnik ima u kompaniji Klijenta, datum početka rada kod Klijenta, hijerarhijski nivo kod Klijenta (npr. Junior, Medior, Senior, itd.), opseg prava koja Krajnji korisnik ima na Platformi u odnosu na svoju poziciju u kompaniji Klijenta (npr. Admin, HR, zaposleni), naziv tima u kome se Krajnji korisnik nalazi;
   • Podaci o aktivnom korisničkom nalogu Krajnjeg korisnikana različitim elektronskim digitalnim servisima, na primer onda kada Krajnji korisnik odabere Benefite koje omogućavaju pružaoci usluga digitalnog servisa;
   • Podatak o jedinstvenom korisničkom kodu, koji SBT generiše za Krajnjeg korisnika u slučaju da izabrani Benefit predstavlja vaučer/kupon/kod.

   SBT kao obrađivač podataka o ličnosti Krajnjih korisnika posebno napominje i ističe da postupa u svojstvu obrađivača podataka o ličnosti Krajnjih korisnika koji se odnose na aktivni korisnički nalog na različitim elektronskim digitalnim servisima isključivo i jedino onda kada ove podatke obrađuje na osnovu pismenih uputstava rukovaoca u momentu kada je Krajnji korisnik lice zaposleno kod rukovaoca. SBT ne snosi odgovornost za obradu ovakvih podataka ukoliko je do obrade došlo na osnovu instrukcije rukovaoca nakon što je lice na koje se podaci odnose prestalo da bude zaposleno u kompaniji Klijenta, budući da SBT ne može i nije dužan samostalno da proverava status lica na koje se podaci odnose u kompaniji Klijenta.


 11. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

 12. Klijent kao rukovalac u obradi Vaših podataka o ličnosti određuje svrhu i pravni osnov na osnovu kojeg se vrši obrada Vaših podataka o ličnosti. Obrada podataka se najčešće vrši na osnovu potpisanog ugovora o radu, na osnovu legitimnog interesa rukovaoca ili onda kada je obrada neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica.

  Ako imate pitanja u vezi sa svrhom ili pravnim osnovom na osnovu kojeg Klijent kao rukovalac u obradi Vaših podataka obrađuje Vaše podatke o ličnosti ili Vam trebaju dodatne informacije u vezi sa ovim, molimo da se obratite Klijentu tj. Vašem poslodavcu kao rukovaocu u obradi Vaših podataka o ličnosti.

 13. Platforma

 14. Naša Platforma na osnovu Vašeg pristanka prikuplja određene podatke o ličnosti svih korisnika Platforme uz pomoć tehnologija koje Platforma koristi (cookies/trackers) i skladišti ih na datotekama. Ukoliko želite da saznate više detalja o tome, uključujući to koje tačno podatke o ličnosti prikupljamo tom prilikom, molimo Vas da pročitate našu Politiku Platforme.


 15. Primaoci podataka o ličnosti

 16. Sa jedne strane, onda kada Klijentima omogućavamo korišćenje naše Platforme i sa njom povezanih aktivnosti SBT čuva Vaše podatke o ličnosti tokom trajanja korišćenja Platforme od strane Klijenata i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se Klijentima u svojstvu rukovalaca omogućilo da povrate korisničke naloge Krajnjih korisnika. Nakon što profil Krajnjeg korisnika postane deaktiviran bez obzira na razlog za deaktiviranje od strane Krajnjeg korisnika, Klijent će doneti odluku o tome da se takvi podaci o ličnosti izbrišu ili anonimizuju, osim ako je zakonom propisana obaveza čuvanja podataka, a SBT će postupiti u skladu sa dobijenom instrukcijom.

  Sa druge strane, kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo Klijentima omogućili isporučivanje odabranih Benefita Krajnjim korisnicima, SBT čuva Vaše podatke o ličnosti u strogo ograničenom vremenskom intervalu, koji obuhvata period od momenta kupovine Benefita od Partnera do momenta prenosa prava na Benefitima Klijentima. Nakon toga, Klijent će doneti odluku o tome da se takvi podaci o ličnosti izbrišu ili anonimizuju, osim ako je zakonom propisana obaveza čuvanja podataka, a SBT će postupiti u skladu sa dobijenom instrukcijom.

  Klijent kao rukovalac u obradi Vaših podataka o ličnosti i mi takođe zadržavamo Vaše podatke o ličnosti ukoliko je njihova obrada neophodna povodom podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva. U meri u kojoj je to moguće Vaš rukovalac će ograničiti obradu podataka u takve svrhe nakon prestanka ugovornog odnosa sa našom kompanijom.

  Za više informacija u vezi sa time na koji način i u kom trajanju se Vaši podaci o ličnosti čuvaju, kao i za više informacija u vezi sa Vašim pravom na brisanje i prenos podataka, molimo da kontaktirate Klijenta kao Vašeg rukovaoca.


 17. Integritet podataka o ličnosti

 18. Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su podaci o ličnosti koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih podataka o lilnosti koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih podataka o ličnosti i da ih po potrebi ažuriramo.


 19. Bezbednost podataka o ličnosti

 20. Naša kompanija preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja, a u skladu sa ZZPL-om i GDPR-om.

  Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo. Mi primenjujemo najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih podataka o ličnosti. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali Benefiti u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuju sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti.


 21. Vaša prava

 22. Kao lice na koje se podaci odnose možete da ostvarite određena prava prema Klijentu kao rukovaocu u odnosu na podatke o ličnosti koji se obrađuju o Vama. Međutim, posebno naglašavamo da je potrebno da znate i budete jasno informisani o tome da je SBT samo obrađivač u odnosu na obradu Vaših podataka o ličnosti i da kao takav ne može da odgovori niti ispuni bilo koji zahtev za ostvarivanje Vaših prava kao lica na koja se podaci odnose, osim ukoliko nismo dobili takvu napismenu instrukciju. Stoga, u slučaju da bilo kakav vid ovakvog zahteva za ostvarivanje Vaših prava bude upućen na našu adresu, mi ćemo ga u razumno najkraćem mogućem roku proslediti Klijentu kao rukovaocu.

  Imate sledeća prava:

  • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
  • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo;
  • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni podaci o ličnosti o Vama isprave bez odlaganja;
  • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši podaci o ličnosti bez odlaganja;
  • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti u određenim situacijama;
  • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade podataka o ličnosti;
  • Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.

  Molimo Vas da sve zahteve za ostvarivanje Vaših prava prosledite na odgovarajuću adresu Klijenta. Tek ukoliko budu smatrali to adekvatnim Klijenti će u svojstvu rukovaoca nama uputiti pismenu instrukciju kako da postupimo sa Vašim zahtevom.

  U svakom trenutku ukoliko smatrate da su Vaša prava kao lica na koje se podaci odnose u bilo kom smislu, odnosno obimu ograničena ili povređena možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.  Vaš Smart Benefit Technologies

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.