Vebsajt obaveštenje o privatnosti — Benefiti.rs

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

 1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

 2. Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 25.02.2021. godine.


 3. Svrha obaveštavanja

 4. Ovim Obaveštenjem želimo da Vam na lako razumljiv i transparentan način pružimo informacije o tome na koji način obrađujemo podatke o ličnosti svih lica na koja se podaci odnose, koje se sve kategorije podataka o ličnosti obrađuju i kakva sve prava imaju lica na koja se podaci odnose. Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo Vam omogućili sve prednosti korišćenja Benefiti.rs vebsajta (Vebsajt) i softverske platforme Benefiti.rs (Platforma), preko koje kompanijama (Klijenti) pružamo (i) "one-stop" shop usluge za personalizaciju benefita u svom budžetu, kao i (ii) da za svoje zaposlene kao krajnje korisnike (Krajnji korisnici) obezbede personalizovane, fleksibilne i merljive benefite i podsticaje u predefinisanom budžetu (Benefiti).

  Sve podatke o ličnosti navedene u ovom Obaveštenju obrađujemo i štitimo u potpunosti u skladu sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

  Podatke o ličnosti obrađujemo pridržavajući se bez izuzetaka sledećih osnovnih načela obrade podataka o ličnosti: zakonitost, poštenje i transparentnost; ograničenje u odnosu na svrhu obrade; minimizacija podataka; tačnost; ograničenje čuvanja; integritet i poverljivost.

  Podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.

  Obrada predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr.prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).


 5. Izmene i dopune

 6. Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (15. april 2021. godine).

  Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.


 7. O nama

 8. U ovom Obaveštenju, "SBT",",mi" i ,"Naši" upućuje na Smart Benefit Technologies d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Takovska br. 12, Beograd-Palilula, Republika Srbija.

  SBT je u određenim slučajevima rukovalac u obradi Vaših podataka o ličnosti, u određenim slučajevima zajednički rukovalac sa svojim partnerima - kompanijama koje isporučuju proizvode i usluge ponuđene preko Platforme (Partneri), dok je u određenim slučajevima SBT obrađivač Vaših podataka o ličnosti u ime rukovaoca. Ovo je detaljno objašnjeno nadalje u tekstu Obaveštenja.

  1. Naime, SBT postupa u svojstvu rukovaoca u obradi podataka o ličnosti u sledećim situacijama:

   • Kada obrađujemo podatke o ličnosti predstavnika (potencijalnih) Klijenata kako bismo Klijentima omogućili da stupe u kontakt sa nama putem našeg Vebsajta;
   • Kada obrađujemo podatke o ličnosti predstavnika Klijenata kada stupimo u poslovni odnos povodom korišćenja Platforme i omogućavanja isporučivanja Benefita Krajnjim korisnicima;
   • Kada obrađujemo podatke o ličnosti predstavnika Partnera kada stupimo u poslovni odnos sa njima povodom kupovine Benefita;
   • Kada obrađujemo podatke o ličnosti svih posetilaca našeg Vebsajta na osnovu podataka prikupljenih uz pomoć ,,kol"ića" i drugih tehnologija koje koristi Vebsajt (cookies/trackers). Ovo je detaljno opisano u našoj Politici Vebsajta, koja se nalazi istaknuta na našem Vebsajtu i u kojoj se možete informisati o svim podacima o ličnosti koji se tom prilikom prikupljaju;
   • Kada obrađujemo podatke o ličnosti za potrebe razvoja, direktnog oglašavanja, odnosno bezbednosti sopstvenog poslovanja;
   • Kada obrađujemo podatke o ličnosti naših zaposlenih i lica koja bi želela sa nama da sarađuju (kandidati za posao). SBT je sastavio posebna Obaveštenja o privatnosti za svoje zaposlene/odnosno kandidate za posao, zbog čega obrada tih podataka o ličnosti nije predmet ovog Obaveštenja.
  2. Sa druge strane, SBT postupa u svojstvu zajedničkog rukovaoca, u obradi podataka o ličnosti sa svojim Partnerima onda kada obrađujemo podatke o ličnosti Krajnjih korisnika koje nam dostavljaju Klijenti kako bismo mogli da im omogućimo isporuku odabranih Benefita. U ovom slučaju, SBT postupa u svojstvu zajedničkog rukovaoca u tačno određenom i strogo ograničenom vremenskom intervalu, koji obuhvata period od momenta kupovine Benefita od Partnera do momenta kada Krajnji korisnici stupe u kontakt sa Partnerima povodom neposredne isporuke odabranih Benefita od strane Partnera. Na ovaj način, SBT omogućava svojim Klijentima da na najbrži i najefikasniji mogući način dođe do realizacije isporuke Benefita Krajnjim korisnicima.

  3. Konačno, SBT postupa isključivo u svojstu obrađivača, u sledećim situacijama:

   • Kada u ime Klijenata kao rukovalaca u obradi podataka svojih zaposlenih – Krajnjih korisnika obrađujemo podatke o ličnosti Krajnjih korisnika koje Klijenti i Krajnji korisnici ostavljaju na Platformi;
   • Kada u ime Klijenata kao rukovalaca obrađujemo podatke Krajnjih korisnika za svrhu izrade analitike u vezi sa ponašanjem Krajnjih korisnika na Platformi na osnovu podataka iz tehnologija koje se koriste na Platformi.

  Klijenti su rukovaoci u obradi Vaših podataka o ličnosti s obzirom na to da oni utvrđuju svrhu i način na koji se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju, upotrebljavaju i na drugi način obrađuju, a mi u njihovo ime pružamo usluge korišćenja Platforme. SBT je sastavio posebno Obaveštenje o privatnosti kada postupa kao obrađivač i ono je Krajnjim korisnicima i Klijentima dostupno na Platformi.

  Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije u vezi sa ovim Obaveštenjem i zaštitom podataka o ličnosti kod SBT-a možete dobiti putem sledeće imejl adrese: gdpr@benefiti.rs.


 9. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

 10. Prikupljamo sledeće podatke o ličnosti prilikom Vaših navedenih aktivnosti:

  SBT kao Rukovalac

  1. Popunjavanje kontakt forme na Vebsajtu

  2. Kada u svojstvu potencijalnog Klijenta želite da stupite u kontakt sa našom kompanijom putem našeg Vebsajta, prikupljamo sledeće podatke o ličnosti o predstavniku Vaše kompanije na osnovu popunjene kontakt forme koja je postavljena na našem Vebsajtu: ime i prezime predstavnika kompanije, naziv kompanije u kojoj predstavnik radi, funkcija predstavnika u kompaniji, poslovna imejl adresa predstavnika, poslovni broj telefona predstavnika.

   Navedene podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo preduzeli radnje na zahtev potencijalnog Klijenta pre zaključenja ugovora o saradnji sa Klijentom.

  3. Poslovna saradnja sa Klijentima

  4. Obrađujemo neophodne podatke o ličnosti predstavnika Klijenata onda kada preduzimamo sve predugovorne radnje povodom zaključenja ugovora o poslovnoj saradnji, kao i potom kada stupimo u poslovni odnos sa Klijentima i kada preduzimamo radnje neophodne za izvršenje zaključenog ugovora o poslovnoj saradnji povodom korišćenja naše Platforme, odnosno zaključenog ugovora povodom omogućavanja isporučivanja Benefita Krajnjim korisnicima.

   Podaci o ličnosti koje u ovim slučajevima obrađujemo uključuju, ali se ne ograničavaju na:

   • podatke o ličnoj identifikaciji, kao što su ime i prezime, fotografija, pol, funkcija i titula;
   • poslovne kontakt podatke, kao što su poslovna imejl adresa, poslovni broj telefona, vebsajt;
   • podatke o ličnim brojevima i dokumentaciji koju izdaju državni organi, kao što su lična karta i pasoš.

   Navedene podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo preduzeli neophodne predugovorne radnje, odnosno kako bismo preduzeli radnje neophodne za izvršenje ugovora zaključenog sa Klijenom povodom korišćenja Platforme.

  5. Poslovna saradnja sa Partnerima

  6. Obrađujemo neophodne podatke o ličnosti predstavnika Partnera onda kada preduzimamo sve predugovorne radnje povodom zaključenja ugovora o poslovnoj saradnji, kao i potom kada stupimo u poslovni odnos sa Partnerima i kada preduzimamo radnje neophodne za izvršenje zaključenog ugovora o poslovnoj saradnji povodom oglašavanja i kupovine Benefita.

   Podaci o ličnosti koje u ovim slučajevima obrađujemo uključuju, ali se ne ograničavaju na:

   • podatke o ličnoj identifikaciji, kao što su ime i prezime, fotografija, pol, funkcija i titula;
   • poslovne kontakt podatke, kao što su poslovna imejl adresa, poslovni broj telefona, vebsajt;
   • podatke o ličnim brojevima i dokumentaciji koju izdaju državni organi, kao što su lična karta i pasoš.

   Navedene podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo preduzeli radnje pre zaključenja ugovora o saradnji sa Partnerom, odnosno kako bismo preduzeli radnje neophodne za izvršenje ugovora zaključenog sa Partnerom povodom kupovine Benefita.

  7. Poslovna korespodencija

  8. U cilju razvoja naših poslovnih aktivnosti povremeno možemo na poslovnu imejl adresu predstavnika Klijenata, odnosno Partnera da pošaljemo različite vrste sadržaja u vezi sa našim uslugama ili ponudama, što uključuje, ali se ne ograničava na direktno oglašavanje, biltene (newsletter), itd.

   Zadržavamo pravo da sačuvamo takvu prepisku i podatke iz nje kako bismo ih koristili da damo odgovore na upite Klijenata, odnosno Partnera, da nadalje obaveštavamo o našim uslugama ili za evidenciju zahteva Klijenata, odnosno Partnera i tome sličnog.

   Kao i uvek, ako želite da izbrišemo podatke o ličnosti dobijene od predstavnika Klijenata ili da se na drugi način uzdržimo od dalje poslovne komunikacije sa Vama, molimo Vas da nam se obratite putem sledeće imejl adrese: gdpr@benefiti.rs.

   SBT kao Zajednički rukovalac

  9. Omogućavanje isporučivanja Benefita Klijentima

  10. Kako bismo Klijentima mogli da omogućimo da Benefiti koje su odabrali budu direktno isporučeni Krajnjim korisnicima zajedno sa Partnerima obrađujemo podatke o ličnosti Krajnjih korisnika dostavljene od strane Klijenata koji se odnose i ograničavaju na sledeće kategorije podataka o ličnosti:


   • Podaci o ličnoj identifikaciji, kao što su: ime i prezime, datum rođenja, pol;
   • Kontakt podaci, kao što su: poslovna imejl adresa, privatna imejl adresa, broj poslovnog i privatnog fiksnog ili mobilnog telefona;
   • Podaci o radnom mestu: tačan naziv i pozicija koju Krajnji korisnik ima u kompaniji Klijenta, datum početka rada kod Klijenta, hijerarhijski nivo kod Klijenta (npr. Junior, Medior, Senior, itd), opseg prava koja Krajnji korisnik ima na Platformi u odnosu na svoju poziciju u kompaniji Klijenta (npr. Admin, HR, zaposleni), naziv tima u kome se Krajnji korisnik nalazi;
   • Podaci o aktivnom nalogu Krajnjeg korisnika na različitim elektronskim digitalnim servisima, na primer onda kada Krajnji korisnik odabere Benefite koje omogućavaju pružaoci usluga digitalnog servisa;

   Navedene podatke o ličnosti Krajnjih korisnika koje nam dostavljaju Klijenti obrađujemo zajedno sa svojim Partnerima kako bismo omogućili Klijentima da na najbrži i najefikasniji mogući način dođe do realizacije isporuke Benefita Krajnjim korisnicima.

   Naime, Partner preko našeg Softvera vrši internet oglašavanje Benefita, koji su kao takvi vidljivi na Softveru Klijentima i njihovim zaposlenima – Krajnjim korisnicima, koji mogu da ih samostalno odaberu u skladu sa svojim ličnim potrebama i preferencijama. Na osnovu odabira Benefita, SBT kupuje Benefite od Partnera i prenosi prava na njima Klijentu, nakon čega Partner u svoje ime zastupajući interese i poštujući poslovni ugled SBT-a isporučuje odabrane Benefite Klijentu tj. neposredno Krajnjim korisnicima. Upravo kako bi omogućio Klijentima da dođe do brze i efikasne isporuke Benefita, SBT dostavlja Partnerima spisak sa navedenim podacima Krajnjih korisnika dobijenih od strane Klijenata kada i dolazi do opisane obrade podataka o ličnosti.

   SBT kao zajednički rukovalac u obradi podataka o ličnosti Krajnjih korisnika posebno napominje i ističe da obrađuje podatke o ličnosti Krajnjih korisnika koji se odnose na aktivni korisnički nalog na različitim elektronskim digitalnim servisima isključivo i jedino nakon što su dostavljeni SBT-u od strane Klijenta u momentu kada je Krajnji korisnik lice zaposleno kod Klijenta. SBT ne snosi odgovornost za obradu ovakvih podataka ukoliko je do obrade došlo nakon što je lice na koje se podaci odnose prestalo da bude zaposleno u kompaniji Klijenta, budući da SBT ne može i nije dužan samostalno da proverava status lica na koje se podaci odnose u kompaniji Klijenta.


 11. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

 12. Mi obrađujemo Vaše podatke o ličnosti ako je ta obrada neophodna i to na osnovu:


  • Ugovora

  • Obrađujemo podatke o ličnosti predstavnika potencijalnih kompanija Klijenata koji su nam dostavljeni putem kontakt forme na Vebsajtu kako bismo preduzeli radnje, na zahtev predstavnika potencijalnih Klijenata na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora o poslovnoj saradnji.

   Obrađujemo podatke o ličnosti kako bismo preduzeli neophodne predugovorne radnje, odnosno izvršili ugovor o poslovnoj saradnji zaključenim sa i) Klijentima povodom a) korišćenja naše Platforme i b) povodom omogućavanja isporučivanja odabranih Benefita Krajnjim korisnicima; i sa ii) Partnerima povodom kupovine Benefita i oglašavanja. Ovo obuhvata, ali se ne ograničava na: procenu mogu li zaključeni ugovori i pod kojim uslovima da se izmene, osiguravanje tačnosti i ažurnosti podataka predstavnika Klijenata i Partnera, ostvarivanje naših prava iz zaključenih ugovora, i slično.

  • Pristanka

  • Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu pristanka koji ste nam dali za neku posebnu svrhu.

   Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je zasnovana na Vašem pristanku do tog momenta. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših podataka o ličnosti i brišemo te podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite slanjem na imejl adresu: gdpr@benefiti.rs.

  • Naših pravnih obaveza

  • Možemo da obrađujemo podatke o ličnosti bilo kojih od navedenih lica na koja se podaci odnose onda kada te podatke obrađujemo u svojstvu rukovaoca ukoliko to od nas zahteva zakonodavni okvir Republike Srbije.

  • Zaštite vaših životno važnih interesa

  • Takođe, možemo da obrađujemo podatke o ličnosti bilo kojih od navedenih lica na koja se podaci odnose ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koja se podaci odnose ili drugog fizičkog lica.

   Ukoliko obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.

  • Legitimnog interesa

  • Obrađujemo podatke o ličnosti kada je to u našem legitimnom poslovnom interesu da razvijamo svoje poslovanje, zaštitimo svoje zaposlene, radne procese i svoje fizičke prostorije, odnosno kako bismo se direktno oglašavali u okviru i u vezi sa obavljanjem svoje poslovne delatnosti.

   Uvek bez odstupanja i izuzetaka striktno obrađujemo samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu podataka o ličnosti u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Obrađujemo i delimo podatke o ličnosti isključivo na način koji je u skladu sa svrhom u koju su podaci o ličnosti prikupljeni ili ukoliko ste Vi to naknadno odobrili.


 13. Legitimni interes SBT-a u svojstvu rukovaoca

 14. Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu i omogućili Vam korišćenje naših usluga na kvalitetan i bezbedan način, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu našeg legitimnog interesa kao rukovaoca ili legitimnog interesa treće strane. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:


  • Kreirali proizvode i specijalne usluge koje su namenjene Vama i na taj način zadovoljili Vaše potrebe;
  • Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
  • Obavljali direktno oglašavanje prema licima koja obavljaju profesionalnu ili poslovnu delatnost, u vezi sa tom delatnošću (poslovna komunikacija);
  • Zaštitili prava, imovinu ili bezbednost SBT-a, naših zaposlenih, ili drugih lica;
  • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim Klijentima, Partnerima i kolegama;
  • Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;
  • Testirali i razvijali nove usluge ili poboljšali postojeće;
  • Ispitali Vaše zadovoljstvo uslugama koje smo pružili;
  • U slučajevima podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva nezavisno od toga da li su u sudskom, upravnom ili bilo kom drugom vansudskom postupku.

  Informacije Vam možemo pružati u obliku imejla, prikazivanja na našem Vebsajtu, odnosno Platformi ili putem drugih načina komunikacije.

  Ukoliko smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite u svakom trenutku možete da SBT-u kao rukovaocu izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših podataka o ličnosti zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu: gdpr@benefiti.rs. U ovom slučaju, prekinućemo sa daljom obradom Vaših podataka o ličnosti, osim ako Vam ne predočimo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

  Za više informacija o Vašim pravima, upućujemo Vas na sekciju ,,Vaša "ava" u nastavku ovog Obaveštenja.


 15. Primaoci podataka o ličnosti

 16. Vaši podaci o ličnosti se dele interno u okviru naše kompanije, sa Partnerima kako bismo Klijentima omogućili isporučivanje odabranih Benefita Krajnjim korisnicima za šta su nas Klijenti takođe angažovali, kao i tokom procesa održavanja Vebsajta i Platforme i redovnog toka poslovanja. Takođe, možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti sa sledećim primaocima:

  • Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, i ostalim trećim licima, kao što su:

   • Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support;
   • Chatbot;
   • Servisa za zakazivanje sastanaka;
   • Pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga.
  • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad SBT-om, ukoliko je SBT uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
  • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
  • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život, radi zaštite bezbednosti ili imovine SBT-a, naših Klijenata, Partnera i drugih lica. Ovo uključuje razmenu podataka sa drugim kompanijama i organizacijama u svrhu zaštite od prevarnih radnji i smanjenja rizika u poslovanju.

  Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše podatke o ličnosti i Vaša prava. SBT poseduje sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.


 17. Prenos podataka o ličnosti u druge države

 18. Podaci o ličnosti mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u Evropskoj uniji (EU), zemlje potpisnice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

  Ako se Vaši podaci o ličnosti prenose u državu koja se ne nalazi u Evropskoj uniji ili u državu koja nije potpisnica Konvencije 108 ili u državu za koju od strane Evropske unije nije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, SBT primenjuje odgovarajuće mere zaštite (npr. potpisane standardne ugovorne klauzule).


 19. Rok čuvanja

 20. Naša kompanija čuva Vaše podatke o ličnosti tokom trajanja poslovnog odnosa sa našim Klijentima, odnosno Partnerima i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se Klijentima omogućilo da povrate korisničke naloge svojih zaposlenih kao Krajnjih korisnika, zatim kako bismo analizirali podatke za sopstveno poslovanje, kao i nakon toga u skladu sa zakonom propisanim rokom, odnosno obavezom čuvanja podataka, te u cilju izrađivanja, ostvarivanja ili odbrane povodom pravnih zahteva.

  Sa druge strane, kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo Klijentima omogućili isporučivanje odabranih Benefita, SBT čuva Vaše podatke o ličnosti u strogo ograničenom vremenskom intervalu, koji obuhvata period od momenta kupovine Benefita od Partnera do momenta kada Krajnji korisnici stupe u kontakt sa Partnerima povodom neposredne isporuke odabranih Benefita od strane Partnera. Nakon toga, ovi podaci će biti izbrisani ili anonimizovani, osim ako je zakonom propisana obaveza čuvanja podataka.

  Za više informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši podaci o ličnosti, kao i za više informacija o Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas putem sledeće imejl adrese: gdpr@benefiti.rs.


 21. Integritet podataka o ličnosti

 22. Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su podaci o ličnosti koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih podataka o lilnosti koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih podataka o ličnosti i da ih po potrebi ažuriramo.


 23. Bezbednost podataka o ličnosti

 24. Naša kompanija preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja, a u skladu sa ZZPL-om i GDPR-om.

  Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo. Mi primenjujemo najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih podataka o ličnosti. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali SBT u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuju sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti.


 25. Vaša prava

 26. Možete da koristite određena prava prema SBT-u u odnosu na podatke o ličnosti koje obrađujemo o Vama onda kada ih obrađujemo u svojstvu rukovaoca. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

  Imate sledeća prava:

  • Infomisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše podatke o ličnosti (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
  • Pristup:pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
  • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni podaci o ličnosti o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji podaci o ličnosti koje držimo netačni ili nepotpuni;
  • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši podaci o ličnosti bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
  • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti u određenim situacijama;
  • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade podataka o ličnosti. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe;
  • Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.

  Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem svog zahteva na sledeću imejl adresu: gdpr@benefiti.rs. Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, SBT će pružiti objašnjenje zašto je do toga došlo.

  Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše podatke o ličnosti protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću imejl adresu: gdpr@benefiti.rs. U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


 27. Moguće posledice u slučaju da propustite da nam dostavite Vaše podatke o ličnosti

 28. Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zasnovano na pravnom osnovu preduzimanja radnji na Vaš zahtev pre zaključenja ugovora, izvršenja zaključenog ugovora, poštovanja naših pravnih obaveza, legitimnog interesa koji se odnosi na (i) zaštitu poslovanja, prava, imovine ili bezbednosti SBT-a, Klijenata i Partnera i (ii) identifikaciju i sprečavanje prevara i drugih nezakonitih radnji (uključujući legitimni interes trećih lica), predstavljaju zakonsku i ugovornu obavezu neophodnu za zaključenje ili ispunjenje ugovora. Ukoliko odbijete da date pojedine podatke SBT neće moći da ispuni svoje zakonske ili ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću zaključenja ili ispunjenja naših obaveza delimično ili u potpunosti.

  Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zasnovano na pravnom osnovu (i) Vašeg pristanka na obradu podataka i (ii) legitimnog interesa direktnog oglašavanja, ispitivanja Vašeg zadovoljstva, testiranja i ispitivanja novih usluga ili poboljšanja postojećih nije zakonska ili ugovorna obaveza i uslov nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora. Ako odbijete da date pojedine podatke u ove svrhe to neće uticati na mogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovora sa nama.  Vaš Smart Benefit Technologies

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.